?

Sylwetka Burmistrza Miasta Lubań 

 
 
 

 

Arkadiusz Słowiński

Urodzony: 04 lutego1969 roku
Wykształcenie - wyższe pedagogiczne 

arkadiusz.slowinski@miastoluban.pl

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. 

Burmistrz bezpośrednio realizuje następujące zadania:

 

1.   kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,

2.   powoływanie i odwoływanie zastępcy burmistrza lub zastępców oraz określenie ich liczby,

3.   reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

4.   podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób dopodejmowania tych czynności,

5.   kierowanie pracą Urzędu Miasta oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1)    nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i mianowania,

2)    czasowe zlecanie pracownikom wykonania innej pracy niż określona w akcie mianowania lub umowie o pracę,

3)    przenoszenie na inne stanowisko w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,

4)    przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

5)    nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu określającego organizację i zasady jego funkcjonowania,

6)    wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,

7)    wykonywanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi miasta,

8)    udzielanie pełnomocnictw pracownikom Urzędu i  kierownikom jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

9)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

10)  wykonywanie budżetu miasta,

11)  gospodarowanie mieniem komunalnym,

12)  składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem lub upoważnianie, w tym zakresie, swojego zastępcy do działania samodzielnego albo wraz z inną upoważnioną osobą,

13)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

14)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

15)  upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do czynności kontrolnych,

16)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz innych oświadczeń i informacji od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,

17)  podejmowanie działań w zakresie zapobiegania bezrobociu,

18)  pełnienie funkcji Zgromadzenia Wspólników w stosunku do komunalnych spółek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

19)  powoływanie i odwoływanie oraz określenie zadań Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań i Zespołu  Interdyscyplinarnego

20)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Statut Miasta, Regulamin oraz uchwały Rady,

21)  powoływanie zespołów do wyjaśniania spraw związanych z wykonywaniem lub niewykonywaniem obowiązków i przestrzegania prze pracowników przepisów prawa, etyki oraz ewentualnego wystąpienia zjawiska mobbingu. W skład zespołu mogą wchodzić pracownicy Urzędu, a także inne osoby świadczące usługi na rzecz Urzędu. Tryb pracy zespołu będzie każdorazowo ustalany przez przewodniczącego zespołu.

 

Prowadzenie pozostałych spraw w swoim imieniu, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz powierzył swojemu zastępcy oraz sekretarzowi miasta.


 

Burmistrz bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność następujących komórek organizacyjnych, miejskich osób prawnych i jednostek organizacyjnych:


 

a)      Wydziału Budżetowo Księgowego wraz z Referatem Podatków i Opłat  ,

b)      Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej wraz z Referatem  ds. Opłat za zagospodarowanie odpadów

c)      Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

d)      Referatu Inwestycji i Modernizacji

e)      Straży Miejskiej,

f)       Miejskiego Centrum Reagowania,

g)      Administracji Mieszkań Komunalnych,

h)      Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.

i)       Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,

j)       Administratora Bezpieczeństwa Informacji

k)      Inspektor/Specjalista d/s BHP

l)       Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego - kadry

ł)      Samodzielnego stanowiska d/s funduszy zewnętrznych i rozwoju,

m)     Samodzielnego stanowiska d/s zamówień publicznych,

 

 


Liczba odwiedzin : 2785
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Marzec
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Nachrebecki
Czas wytworzenia: 2010-12-22 07:21:00
Czas publikacji: 2019-01-09 13:11:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak