?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzja Burmistrza Miasta Lubań nr OŚiGP.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji do spalania paliwa alternatywnego RDF i odwodnionych osadów ściekowych o przepustowości 2 Mg/h na terenie kotłowni Piast w Lubaniu w ramach wdrażania strategii niskoemisyjnej zaopatrzenia w ciepło systemu grzewczego miasta Lubań”.

2017-12-28 15:31:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”

2017-12-28 07:46:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydana decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Ociepleniu i remoncie elementów budynku mieszkalnego będącego podstawa do realizacji zadania pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Plac Lompy 4-5 w Lubaniu”, na terenie działek nr 62, 63 AM 3 Obr. III”

2017-12-22 11:20:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu

2017-11-23 13:56:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ociepleniu i remoncie elementów budynku mieszkalnego będącego podstawa do realizacji zadania pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Plac Lompy 4-5 w Lubaniu”, na terenie działek nr 62, 63 AM 3 Obr. III.

2017-11-17 08:49:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ulicy Łokietka, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Lubaniu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy.

2017-10-13 10:40:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań

2017-10-13 10:40:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące zawiadomienia odnośnie procedury decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji do spalania paliwa alternatywnego RDF i odwodnionych osadów ściekowych o przepustowości 2 Mg/h na terenie kotłowni Piast w Lubaniu w ramach wdrażania strategii niskoemisyjnej zaopatrzenia w ciepło systemu grzewczego miasta Lubań”

2017-10-02 13:26:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu (dz. nr 65, 66/9, 61/28, 77/1, 67 AM 3 Obr. III)

2017-09-14 07:59:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lubaniu, ul. Wrocławska 17 - 22 (dz. nr 15, 16, 23/3, 23/6, 24/2, 24/4, 26, 29/3, 29/4, 30, 35/1, 35/2, 36/2 AM 16 Obr. I)

2017-09-05 16:07:02