?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

2018-11-06 11:26:33
Projekt założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Lubań

2018-07-25 10:36:24
Raporty o stanie miasta Lubań za lata 2000 do 2017

2018-07-04 13:01:02
Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Gminy Miejskiej Lubań

2018-02-06 15:20:31
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2018 rok

2018-01-04 08:55:21
Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-11-22 08:50:31
Plan Gospodarki Nikoemisyjnej dla Miasta Lubań

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubań przyjęty uchwałą Rady Miasta Lubań nr XV/117/2015 z dnia 22 grudnia 2015 , zmieniony uchwałą nr XIX/137/2016 z dnia 9 marca 2016 roku

2017-08-11 08:36:12
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017-2025

2017-06-28 15:09:06
Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2017-2019

2017-06-28 15:09:02
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020

2017-06-28 15:08:58