?

Informacje podstawowe 

 

 

Informacje podstawowe

 

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują nowe zasady wykonywania zadań kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych wynikające ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Wprowadza ona pojęcie tzw. kontroli zarządczej.

Zgodnie z art. 68 ustawy, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Celem kontroli zarządczej wskazanym w ustawie o finansach publicznych jest zapewnienie:

-     zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-     skuteczność i efektywność działania,

-     wiarygodność sprawozdań,

-     ochrony zasobów,

-     przestrzeganie i promowania zasad etycznego postępowania,

-     efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-     zarządzania ryzykiem.

Minister Finansów ogłosił dnia 16 grudnia 2009 r. „Komunikat w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”. Zgodnie z jego brzmieniem standardy kontroli zarządczej określają podstawowe wymagania odnoszące się do systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem standardów jest promowanie wdrażania w jednostkach spójnego i jednolitego modelu kontroli, zgodnego ze współczesnymi modelami kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem specyficznych zadań, które realizuje dana jednostka i warunków jej funkcjonowania. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom:

-        środowiska wewnętrzne,

-        cele i zarządzanie ryzykiem,

-        mechanizmy kontroli,

-        informacja i komunikacja,

-        monitorowanie i ocena.

W Gminie Miejskiej Lubań kontrola zarządcza funkcjonuje na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jednostki sektora finansów publicznych, gdzie za funkcjonowanie kontroli zarządczej odpowiedzialni są jej kierownicy. Drugi poziom to Gmina, gdzie za funkcjonowanie odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta Lubań. Wytyczne w zakresie wykonywania kontroli zarządczej dla kierowanych jednostek Gminy Miejskiej Lubań zawarte są wydanym zarządzeniu Burmistrza Miasta Lubań. System kontroli zarządczej zbudowano w oparciu o standardy kontroli zarządczej i zastosowano narzędzia następująco: zobowiązano kierowników jednostek do sporządzania planów działalności na rok następny oraz sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli za rok poprzedni w zakresie kierowanej przez niego jednostki (komórki).Systematyczną ocenę kontroli zarządczej dotyczącą  w szczególności jej  adekwatności, skuteczności   i efektywności, w każdym roku przeprowadza audytor wewnętrzny.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 976
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Marzec
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Marzec
Czas wytworzenia: 2013-01-23 10:47:00
Czas publikacji: 2013-01-23 10:47:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak