?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubań na 2018 rok

2018-12-19 11:43:06
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/338/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Lubań.

2018-12-07 11:44:50
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie rozpatrzenia skargi pani ............ na działania kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.

2018-12-07 11:42:46
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/285/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

2018-12-07 11:28:43
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/339/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.

2018-12-07 11:26:37
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII//164/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadania jej statutu

2018-12-07 11:25:16
Projekt uchwały Rady Miasta Luban w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2019 rok”.

2018-12-07 11:22:32
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie powierzenia Lubańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań

2018-12-07 11:19:27
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019

2018-12-07 11:16:47
Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019-2033

2018-12-07 11:14:11