?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-21 16:49:40 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/367/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/285/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:48:34 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/366/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:47:20 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/365/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:43:35 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/364/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:42:10 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/363/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/375/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:40:40 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/362/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:38:40 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/361/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/294/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018 – 2030 Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:36:29 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / UCHWAŁA NR L/360/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2018 rok Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 16:34:49 L Sesja Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. / Uchwała Nr L/359/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lubań. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-08-21 11:33:28 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony na: Budowę wodnego placu zabaw przy ul. Różanej w Lubaniu Urszula Marzec Edycja artykułu