?

Rejestr

Rejestr zbioru danych


Lp. Nazwa zbioru danych Oznaczenie przedstawiciela administratowa danych, o których mowa w art. 31a Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzania dancyh na podstawie art. 31 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Cel przetwarzania danych w zbiorze Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do zbioru Sposób udostępniania danych ze zbioru Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym mogą być przekazane dane Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Data rejestracji zbioru Data aktualizacji zbioru Zakres aktualizacji zbioru
1/16 Zbiór wniosków osób ubiegających się o lokal mieszkalny, socjalny, zamianę mieszkania Gmina Miasta Lubań, 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, REGON 23082138 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2014 roku, Dz. U. poz. 150), Art. 5 ust. 3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz 966 z późn. zm.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby z terenu gminy nie dysponujące tytułem prawnym do samodzielnego lokalu mieszkalnego. Nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia Od osób, których dotyczą Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 2005-12-30 2015-07-07 Zmiany dokonane na podstawie przepisów prawa, zmienionej Uchwały nr IX/57/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 r., przetwarzanie danych wrażliwych
2/16 Urząd Stanu Cywilnego w Lubaniu Gmina Miasta Lubań, 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, REGON 23082138 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby fizyczne, których akt stanu cywilnego jest sporządzany z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego Nazwiska i imiona, imiona rodzica, data urodzenia, miejsca urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu, miejsce i godzina urodzenia, nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe, data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka, płeć, stan cywilny, data i miejsce zawarcia małżeństwa, miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony lub męża, data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok, data zgonu męża matki, numer aktu zgonu żony lub męża, nazwisko, imię, adres osoby zgłaszającej zgon, adnotacje o rozwodzie, nazwisko po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety, nazwisko rodowe matki i ojca mężczyzny, nazwisko rodowe matki i ojca kobiety, miejsce wydania dowodu osobistego, numer i miejsce wydania dowodu kobiety, mężczyzny, data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu, imię nadane z urzędu, data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko, imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, zmiana nazwiska dziecka, data rozwiązania poprzedniego małżeństwa, rozwodu Od osób, których dotyczą 1999-10-26 2015-07-07
3/16 Zbiór osób posiadających zezwolenia na przewóz osób taksówka Gmina Miasta Lubań, 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, REGON 23082138 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 1414 z późn. zm.), Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby posiadające licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówka. Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer identyfikacji podatkowej NIP, wpis do CEIDG, numer w rejestrze KRS,miejsce wykonywania pracy, fotografia (zdjęcie do identyfikatora), stan zdrowia Od osób, których dotyczą Dane nie są udostępniane innym podmiotom. 1999-11-08 2015-07-31
4/16 Ewidencja właścicieli zakupionych nieruchomości komunalnych Gmina Miasta Lubań, 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, REGON 23082138 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. poz 518 z późn. zm.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby fizyczne Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, nr i seria dowodu osobistego, Nr PESEL, adres zamieszkania, Dane dot. współmałżonka: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, nr i seria dowodu osobistego, nr PESEL, adres zamieszkania, w przypadku osoby rozwiedzionej- kserokopia odpisów wyroków rozwodowych oraz wyroku o sposobie korzystania z mieszkania. Wyłącznie od osób, których dotyczą Dane będą udostępniane innym podmiotom 1999-11-08 2015-08-03
5/16 Rejestr mieszkańców i cudzoziemców Gmina Miasta Lubań, 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, REGON 23082138 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Mieszkańcy miasta Lubań Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo, nazwisko z poprzedniego małżeństwa, nazwisko rodowe, nazwiska rodowe i numery ewidencyjne rodziców, numer ewidencyjny współmałżonka, stan cywilny, numer aktu urodzenia i jego wystawca, data, numer i wystawca aktu małżeństwa, wystawca dowodu osobistego, data zgonu, numer aktu zgonu i jego wystawca, poprzednie adresy zameldowania, stosunek do powszechnego obowiązku obrony, stopień wojskowy, nazwa i numer wojskowego dokumentu osobistego i jego wystawca Wyłącznie od osób, których dotyczą 1999-10-26 2015-09-24


Liczba odwiedzin: 60